Tilbake til forsiden

Hvem er vi?

I NAV IT jobber vi i tverrfaglige team for sammen å bygge og ivareta morgendagens arbeids- og velferdsløsninger.

Vi utvikler for alle livets faser

- Vi skal være der gjennom livet, fra vugge til grav,

Jonas Slørdahl Skjærpe, direktør i NAV IT.

I NAV IT bygger vi arbeids- og velferdsløsningene for fremtiden – for deg og dine, for NAV og for samfunnet vårt. Derfor er det å være ansatt her både meningsfullt – og ansvarsfullt.

I dag jobber det blant annet utviklere, infrastruktur- og sky-eksperter, designere, arkitekter, data scientists og team-ledere i NAV IT. En rekke dyktige fagfolk jobber sammen i tverrfaglige team for sammen å bygge og ivareta morgendagens arbeids- og velferdsløsninger. I løpet av få år har det skjedd store endringer som har påvirket miljøet og resultatene på en positiv måte.

Veien til et sterkt fagmiljø

I 2015 hadde vi ingen faste ansatte IT-utviklere, og vi var helt avhengig av innleide konsulenter. Det gjorde at vi ble ekstra sårbare, og for å styrke og utvikle bedre tjenester ble det besluttet å bygge et eget sterkt og mangfoldig fagmiljø. I dag er vi en avdeling med nærmere 800 ansatte.

Overgangen fra konsulenter til faste ansatte har bidratt positivt på mange måter, ifølge Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør i NAV. Bedre løsninger, bedre digital forståelse i hele organisasjonen – og ikke minst har prosessen med å ta eierskap til egen teknologi gitt økt fart.

- Når konsulenter er inne på korte oppdrag ble det gevinst og verdiskapning på kort sikt – men det ble mindre rom for de mer langsiktige perspektivene – perspektiver som var viktige, sier Jonas.

Tverrfaglighet i smidige produktteam

I løpet av 3-4 år ble det blant annet ansatt over 300 designere og utviklere. Disse, og en rekke andre nye medarbeidere i avdelingen, har utvilsomt påvirket organisasjonen positivt, ifølge Jonas.

-Nye folk utfordrer måten vi tenker på, sier han.

I dag jobbes det mye mer brukerrettet. Der det tidligere eksisterte siloer fordi like fagfelt jobbet sammen, er det i dag dannet tverrfaglige produktteam, og hele veien er det brukeren som står i sentrum.

I dag tester vi raskere ut ulike hypoteser og løsninger, og fungerer det ikke prøver vi noe annet. Det er en mer hensiktsmessig måte å jobbe på. I stedet for at en tenker hva som er det optimale i startfasen, for så å finne ut etter lang tid at noe ikke fungerer så godt som tenkt. Den smidige arbeidsmetodikken med produktteam har også ført til flere spennende endringer i miljøet.

- Det har også endret måten vi leder på, sier Jonas.

For ifølge IT-direktøren krever kompetansebedrifter, som NAV, en annerledes lederstil. Ledere skal si noe om retning og mål, men imellom der så må teamene og fagfolkene få løse utfordringene på den måten de mener er mest mulig effektivt og hensiktsmessig. Kulturen hos oss er derfor preget av stort handlingsrom, her er det stor grad av frihet og autonomi.

-Vi ansetter folk for at de skal få lov til å utføre faget sitt, understreker Jonas.

Og legger til:

- Vi er opptatt av å vise en høy grad av tillit. Dessuten er vi spesielt opptatt av kompetanseutvikling. De ansatte skal få føle verdien av å jobbe et sted hvor utvikling verdsettes - og der en kan dele kunnskap på tvers.

Han er ikke i tvil: En transparent kultur som inviterer til å dele kunnskap skaper et unikt læringsmiljø. I tillegg bidrar produktteamene til at de er bedre rigget for endringer, for fremtiden. Organisasjons- og arbeidsformen forhindrer seige prosesser hvor det blir vanskelig å få til nødvendige endringer.

Dagpenger da pandemien rammet

NAV IT forvalter en viktig del av velferdsstaten, en velferdsstat som er i konstant endring. Ved å ha tatt i bruk ny teknologi og jobbet med kontinuerlig læring, har vi fått moderne, endringstilpassede systemer. Dette gjorde det blant annet mulig å utvikle en løsning for forskudd på dagpenger på bare tre dager da pandemien traff. Løsningene skal være gode enten det dreier seg om grønn omstilling fremover, nye pandemier som kan ramme – og andre kriser som krever rask handling.

-Vi må være i stand til å møte et samfunn i fremtiden, som krever høy endringstakt. Vi må ha verktøy som fungerer for folk, sier Jonas.

Ikke minst må vi være i stand til å være der med gode løsninger når mennesker er i en sårbar situasjonen, kanskje har de mistet jobben og kollegaene de var så glad i, eller kanskje er de rammet av alvorlig sykdom.

Som ansatt i NAV IT kan du påvirke enkeltmenneskers hverdag. Og selv om masse godt arbeid er gjort, kan vi alltid bli bedre, understreker IT-direktøren.

Viktig med engasjement for enkeltmennesket

Strategien med å ta eierskap til egen teknologi er ikke fullført. Det er plass til flere på denne spennende fremtidsreisen! Folk som vil videreutvikle og dele av kompetansen sin, påvirke - og ikke minst være med å lage de beste løsningene for brukerne.

Noen ferdigheter kommer ekstra godt med som ansatt hos oss mener Jonas.

-Det at folk har en sterk faglig interesse, og at de er samfunnsengasjert. Og så mener jeg det er viktig at en har et engasjement for enkeltmennesket. Du må dessuten like å jobbe tverrfaglig, og evne å ta andres perspektiv, lytte og forstå hvorfor noe er gyldig, selv om du har et annet perspektiv gjennom faget ditt.

Det å ha en inkluderende arbeidskultur preget av mangfold er viktig. Det er spesielt viktig at vi speiler den befolkningen vi er til for.


Er du nysgjerrig på å jobbe i NAV IT? Sjekk ut våre ledige stillinger her!